Uslovi

Uslovi korišćenja

Hvala što ste posetili veb sajt Allergan-a („Kompanija“). Ovaj veb sajt je namenjen korisnicima u Sjedinjenim Državama. Ovi Uslovi korišćenja, zajedno sa Politikom privatnosti, Odricanjem od odgovornosti i svim ostalim dokumentima koje oni eksplicitno inkorporiraju, utvrđuju uslove i odredbe kojima možete pristupiti i koristiti ovaj veb sajt i druge veb sajtove koji su u vlasništvu ili pod kontrolom Kompanije („Veb sajt“), uključujući bilo koji sadržaj, funkcionalnost i usluge koje se nude preko Veb sajta.

MOLIMO PROČITAJTE USLOVE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE VEB SAJT. KORISTEĆI VEB SAJT, PRIHVATATE I SLAŽETE SE DA BUDETE OBAVEZANI I PRIDRŽAVATE SE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA. AKO NISTE REZIDENT SAD-A ILI NE ŽELITE DA SE SLOŽITE SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, NE SMETE PRISTUPITI NITI KORISTITI VEB SAJT. ZADRŽAVAMO PRAVO IZMENE, DODAVANJA ILI UKLANJANJA DELOVA OVIH USLOVA KORIŠĆENJA I SVIH DOKUMENATA SADRŽANIH OVDE U BILO KOJEM TRENUTKU I PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU. VAŠA STALNA UPOTREBA VEB SAJTA NAKON OBJAVLJIVANJA BILO KAKVIH PROMENA ZNAČI DA PRIHVATATE I SLAŽETE SE SA TAKVIM PROMENAMA. VAŠA JE ODGOVORNOST DA PERIODIČNO PROVERITE OVE USLOVE KORIŠĆENJA PO PITANJU IZMENA.
 

Sadržaj Veb sajta.

Informacije predstavljene na ili putem Veb sajta dostupne su isključivo u svrhe opštih informacija. Ne garantujemo tačnost, potpunost ili korisnost ovih informacija. Svako oslanjanje na pouzdanost takvih informacija je striktno na sopstveni rizik. Ovaj veb sajt može pružiti informacije o medicinskim stanjima i njihovom tretmanu. Međutim, ništa na ovom Veb sajtu ne treba tumačiti kao pružanje bilo kakvog medicinskog saveta ili preporuke, i ne treba se osloniti na to kao na osnovu za bilo kakve odluke ili postupke. Pacijenti ne bi trebali koristiti informacije sadržane na Veb sajtu radi dijagnostikovanja zdravstvenog problema ili bolesti. Medicinski savet treba uvek tražiti od kvalifikovanog lekara. Mi se odričemo svake obaveze i odgovornosti koja proizilazi iz bilo kog oslanjanja na pouzdanost takvog materijala od strane Vas ili bilo kog drugog posetioca ili osobe koja se informisala putem Veb sajta.

Prihvatate i slažete se da su svi tekstovi, grafika, fotografije, zaštitni znakovi, logotipi, vizuelni interfejsi, umetnička dela, računarski kod i svi ostali srodni sadržaji („Sadržaj“) koji su sadržani na Veb sajtu u vlasništvu Kompanije ili trećih lica i zaštićeni su zakonima o prepoznatljivom izgledu, autorskom pravu, patentu i zaštitnim znakovima i raznim drugim zakonima o pravima intelektualne svojine i nelojalnoj konkurenciji. Svako reprodukovanje, objavljivanje, dalja distribucija ili javno izlaganje materijala koji se obezbeđuju putem Veb sajta, u celini ili delimično, strogo je zabranjeno. Osim ako to nije izričito predviđeno ovim Uslovima korišćenja, ne smete da kopirate, reprodukujete, ponovo objavljujete, otpremate, objavljujete, javno prikazujete, kodirate, prevodite, distribuirate ili prenosite bilo koji Veb sajt ili Sadržaj na bilo koji način (uključujući „ogledavanje“) na bilo koji drugi računar, server, veb sajt ili drugi medij za objavljivanje ili distribuciju ili za bilo koje trgovinsko preduzeće, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Kompanije.
 

Pristup i izmene Veb sajta.

Zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo ovaj Veb sajt i sve proizvode, usluge ili materijale koje pružamo na Veb sajtu, po našem isključivom nahođenju bez prethodne najave. Nećemo biti odgovorni ako iz bilo kog razloga sve ili bilo koji deo Veb sajta nije dostupan u bilo koje vreme ili za bilo koji period. S vremena na vreme, možemo ograničiti pristup korisnicima nekim delovima Veb sajta ili čitavom Veb sajtu. S vremena na vreme možemo i da ažuriramo sadržaj na ovom Veb sajtu, i trudimo se da pružimo aktuelne informacije. Međutim, ne možemo garantovati da je sadržaj kompletan ili ažuriran.
 

Zaštitni znakovi.

Zaštitni znakovi, oznake usluge, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Veb sajtom su zaštitni znaci njihovih respektivnih vlasnika. Ne dobijate nikakvo pravo ili licencu u vezi sa bilo kojim od gore navedenih zaštitnih znakova i za bilo kakvu upotrebu takvih zaštitnih znakova.
 

Informacije o Vama i Vašim posetama na Veb sajtu.

Sve informacije koje prikupljamo o Vama na ovom Veb sajtu podležu našoj Politici privatnosti.
 

Nepoverljive informacije.

U skladu sa svim važećim uslovima i odredbama navedenim u našoj Politici privatnosti, bilo koja druga saopštenja ili materijal koji nam šaljete putem veb sajta ili na drugi način, kao što su bilo koja pitanja, komentari, sugestije ili slično, jesu i smatraće se nepoverljivim i mi nećemo imati nikakvu obavezu u vezi sa takvim informacijama. Mi ćemo biti slobodni da koristimo bilo koju ideju, koncepte, know-how ili tehnike sadržane u takvom saopštenju u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda.
 

Linkovi i tehnologija trećih lica.

Sve tehnologije i veb sajtovi trećih lica koji su pruženi, učinjeni dostupnim, povezani sa ili na drugi način dostupni putem Veb sajta („Linkovi i tehnologija trećih lica“), pružaju se samo kao pogodnost za Vas i nisu pod našom kontrolom. Kompanija ne podržava, ne preporučuje niti na drugi način daje bilo kave tvrdnje ili garancije u vezi sa bilo kojom Tehnologijom trećeg lica. Kompanija ne snosi nikakvu obavezu ili odgovornost prema Vama za bilo koju Tehnologiju trećeg lica kojoj pristupite i koristite je na sopstveni rizik. Nadalje, slažete se da poštujete sve odredbe i uslove koji se primenjuju za korišćenje Tehnologije trećeg lica i garantujete da ste dobili sva prava, dozvole i odobrenja koji su možda potrebni za korišćenje takve Tehnologije trećeg lica.
 

Namenjeno korisnicima preko 13 godina.

Ovaj Veb sajt nije namenjen upotrebi, niti je dizajniran ili namenjen deci mlađoj od 13 godina.
 

Kršenje Uslova korišćenja.

Nepoštovanje ovih Uslova korišćenja predstavlja materijalno kršenje ovih Uslova korišćenja za koje Kompanija može primeniti sva prava i pravne lekove koje ima u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, kao i sva druga prava i pravne lekove koje može imati po zakonu ili po načelima pravičnosti. Konkretno, slažete se da Kompanija može, po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave, prekinuti Vaš pristup Veb sajtu zbog kršenja ovih Uslova korišćenja ili drugih sporazuma ili smernica koje mogu biti povezane sa vašim korišćenjem Veb sajta.
 

Obeštećenje.

Saglasni ste da branite, obeštetite i oslobodite odgovornosti Kompaniju, njene službenike, direktore, partnere, zaposlene, zastupnike, davaoce licence i dobavljače, od i protiv bilo kojih potraživanja, postupaka ili zahteva, obaveza i poravnanja, uključujući bez ograničenja razumne pravne i računovodstvene naknade, koje su nastale, ili navodno proizilaze usled Vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja.
 

Ograničenje odgovornosti.

Osim u slučajevima kada je to zabranjeno zakonom, KOMPANIJA I NJENA POVEZANA LICA NEĆE BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU KOJA JE REZULTAT VAŠEG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA VEB STRANICE, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, VAŠE OSLANJANJE NA POUZDANOST BILO KOJE INFORMACIJE DOBIJENE NA VEB SAJTU ŠTO REZULTIRA U GREŠKAMA, PROPUSTIMA, PREKIDIMA, BRISANJEM ILI KORUPCIJOM DATOTEKA, VIRUSIMA, KAŠNJENJIMA U RADU ILI PRENOSU ILI BILO KAKVOM NEUSPEHU U PERFORMANSI. GORE NAVEDENO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ĆE SE PRIMENJIVATI U BILO KOM POSTUPKU, BILO DA SE RADI O NEPOŠTOVANJU UGOVORA, POVREDI ILI BILO KOJEM DRUGOM POTRAŽIVANJU, ČAK I AKO JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE UPUĆEN ILI BI TREBAO ZNATI O MOGUĆNOSTIMA TAKVE ŠTETE. Ako se, bez obzira na druge odredbe ovih Uslova korišćenja, utvrdi da je Kompanija odgovorno za bilo koju štetu ili gubitak koji nastane usled ili je na bilo koji način povezana sa Vašim korišćenjem Veb sajta ili bilo kog sadržaja, odgovornost Kompanije nikada neće prelaziti $5.00. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja odgovornosti, pa se gore navedeno ograničenje možda ne odnosi na Vas.
 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI.

Korišćenjem Veb sajta, izričito se slažete da je korišćenje Veb sajta na Vaš sopstveni rizik. Veb sajt je obezbeđen po principu „U VIĐENOM STANJU“ i „kada je dostupan“. NITI Kompanija, niti njeni službenici, direktori, menadžeri, članovi, zaposleni, zastupnici, pružaoci sadržaja trećih lica, dizajneri, izvođači, distributeri, trgovci, sponzori, davaoci licence i slično (kolektivno „povezana lica“) ne garantuju da će korišćenje Veb sajta biti neprekidno ili bez grešaka. Niti Kompanija niti njena povezana lica ne garantuju tačnost, integritet ili potpunost sadržaja koji se pružaju na Veb sajtu ili proizvoda ili usluga koje se nude za prodaju na Veb sajtu. Dalje, Kompanija ne tvrdi da je sadržaj koji se nalazi na Veb sajtu primenjiv ili pogodan za korišćenje na lokacijama izvan Sjedinjenih Država. Kompanija i njena povezana društva se posebno odriču svih garancija, bilo izričitih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije prava svojine,  utrživosti ili podesnosti za određenu svrhu. Nijedan usmeni savet ili pismene informacije koje daje Kompanija ili njena povezana lica neće činiti garanciju. Neke zemlje ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje određenih garancija, pa gore navedeno ograničenje ili isključenje možda neće biti primenljivo na Vas.
 

Nevažeće tamo gde je zabranjeno.

Veb sajt je namenjen rezidentima Sjedinjenih Država. Nisu sve funkcije, proizvodi ili usluge diskutovane, date, obezbeđene ili ponuđene putem ili na Veb sajtu dostupne svim osobama ili na svim geografskim lokacijama niti su  odgovarajuće, dostupne, dozvoljene za korišćenje izvan Sjedinjenih Država. Svaka ponuda za bilo koju funkciju, proizvod ili uslugu načinjena na Veb sajtu je nevažeća tamo gde je zabranjena. Kompanija zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, ograniči obezbeđivanje i količinu bilo koje funkcije, proizvoda ili usluge bilo kojoj osobi ili geografskom području. Ako odlučite da pristupite Veb sajtu izvan Sjedinjenih Država, to činite na sopstvenu inicijativu i Vi ste isključivo odgovorni za poštovanje važećih zakona.
 

Merodavni Zakon.

Saglasni ste sa tim da će sva pitanja koja se odnose na Vaš pristup ili korišćenje Veb sajta, uključujući sve sporove, biti regulisani zakonima Sjedinjenih Država i zakonima države Delaver bez obzira na odredbe o sukobu zakona. Saglasni ste sa ličnom nadležnošću i mestom u državnim i saveznim sudovima u Vilmingtonu, u Delaveru i odričite se bilo kakvog prigovora na tu nadležnost ili mesto.
 

ODRICANJE OD SUĐENJA PRED POROTOM.

OSIM U SLUČAJEVIMA KADA JE ZAKONOM ZABRANJENO, IZRIČITO SE ODRIČITE SUĐENJA PRED POROTOM U BILO KOJEM SUDSKOM POSTUPKU KOJI UKLJUČUJE BILO KAKAV SPOR, POLEMIKU ILI POTRAŽIVANJE PROISTEKLO IZ ILI U VEZI SA OVIM ODREDBAMA I USLOVIMA ILI SA VEB SAJTOM.
 

Neodricanje od prava.

Propust Kompanije da insistira na ili nametne strogo izvršenje ovih Uslova korišćenja neće se tumačiti kao odricanje Kompanije od bilo koje odredbe ili bilo kakvog prava za sprovođenje ovih Uslova korišćenja, niti će se bilo koji tok postupanja između Kompanije i Vas ili bilo koje druge strane smatrati izmenama bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja.
 

Odvojivost odredbi.

Odredbe ovih uslova korišćenja su odvojive. Nevalidnost, u celosti ili delimično, bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na validnost ili izvršivost bilo koje druge odredbe. Ukoliko se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra nevažećom ili neizvršivom od strane suda ili drugog pravosudnog tela, takva odredba će biti ograničena ili eliminisana na najmanju neophodnu meru i zamenjena validnom odredbom koja najbolje utelovljuje nameru ovih Uslova korišćenja, tako da ovi Uslovi korišćenja ostaju u celosti valjani i na snazi.