Odricanje od odgovornosti

Odricanje od odgovornosti

Odricanje veb sajta od odgovornosti

Hvala što ste posetili Allergan-ov veb sajt. Informacije date na ovom sajtu služe samo u obrazovne svrhe i njihova tačnost nije zagarantovana. Ne koristite ovaj sajt kao zamenu za medicinsku negu ili medicinski savet. Molimo da se obratite lekaru ili drugom zdravstvenom licu u vezi sa medicinskim pitanjima koja imate.
 
Informacije, dokumenti i grafički prikazi („Informacije“) objavljeni na ovom veb sajtu su vlasništvo Allergan plc-a i njegovih podružnica i povezanih lica (zajedno nazvanim „Allergan“). Allergan ne preuzima nikakvu odgovornost za greške ili propuste u informacijama na ovom veb sajtu. Ni u kom slučaju, Allergan neće biti odgovoran za bilo kakvu posebnu, direktnu, indirektnu, posledičnu ili slučajnu štetu ili bilo kakvu štetu, bilo usled nepoštovanja ugovora, nemarnosti ili drugih povreda koje proističu iz ili u vezi sa korišćenjem ovog veb sajta ili informacija. Allergan zadržava pravo da u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja vrši dodavanje, brisanje ili modifikovanje informacija na veb sajtu.
 
Osim kao što je predviđeno u ovom stavu, ne postoji nikakva licenca ili pravo dodeljeno, izričito ili implicitno, bilo kojoj osobi u vezi bilo kojim patentom, zaštitnim znakom, prepoznatljivim izgledom ili drugim vlasničkim pravom. Allergan odobrava ograničeno pravo na korišćenje navedenih informacija pod uslovom da informacije nisu modifikovane na bilo koji način i da se koriste za informativnu i nekomercijalnu ličnu upotrebu i pod uslovom da se Allergan-ovo obaveštenje o autorskim pravima pojavljuje na svakoj kopiji.
 
INFORMACIJE NA OVOM VEB SAJTU SE PRUŽAJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ IKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICITNE GARANCIJE UTRŽIVOSTI, PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA PRAVA.
 
Proizvodi opisani na ovom veb sajtu možda nisu dostupni u svim zemljama ili mogu biti dostupni pod različitim imenima, u različitim jačinama ili formulacijama, ili za različite indikacije. Mnogi farmaceutski proizvodi opisani na ovom veb sajtu su dostupni samo na recept. Allergan nije angažovan u praksi pružanja medicinskog saveta, i ništa na ovom veb sajtu ne treba tumačiti kao preporučivanje bilo kojeg farmaceutskog proizvoda za određenu upotrebu.
 
Komisija za vrednosne papire i razmenu (SEC) ohrabruje kompanije da obelodanjuju anticipativne informacije, kako bi investitori mogli bolje da razumeju buduće perspektive kompanije i donose informisane investicione odluke. Zbog promene tržišnih uslova, konkurencije proizvoda, prirode razvoja proizvoda i procesa odobravanja propisa, uspeh anticipativnih izjava koje se nalaze na Allergan Pharmaceutical veb sajtu podleže rizicima i neizvesnostima. Za dodatne detalje i diskusiju o ovim rizicima i neizvesnostima, pogledajte Allergan-ove SEC podneske, uključujući njegov godišnji izveštaj na obrascu 10-K.
 
Link sa ovog veb sajta ka veb sajtu koji ne pripada Allergan-u ne predstavlja odobrenje proizvoda ili usluga koje nudi veb sajt koji ne pripada Allergan-u.